Warunki sprzedażyOgólne Warunki Sprzedaży

Obowiązujące w umowach zawieranych przez GSP Group Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Łodzi.

1. Wprowadzenie

1) Niniejsze Warunki Sprzedaży (zwanej dalej OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów, których Sprzedawcą jest GSP Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnoscią z siedzibą w Łodzi, Sw. Teresy 103 91-222 Łodz, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000075179 zwana dalej (Sprzedawcą).

2) OWS stanowią integralną część wszelkich umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedającego w tym również umów zawieranych w formie pisemnego zamówienia, oferowanych na rzecz podmiotu, który dokonuje zakupu zwanego dalej (Kupującym).

3) OWS są dostępne dla Kupującego przed zawarciem umowy w formie pisemnej lub do pobrania ze strony internetowej www.gsp.pl. Kupujący po otrzymaniu faktury i jej przyjęciu oświadcza iz zapoznał się i akceptuje OWS Sprzedającego.

4) Niniejsze OWS są uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów. Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy ) stosowanych czy ustalonych przez Kupującego.

5) Postanowienia zawarte w niniejszych OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko w uregulowanym zakresie i odmiennym sposobie.

6) Odmienne ustalenia pomiędzy stronami uzgodnione i potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS.

7) Informacje zamieszczane na stronie internetowej Sprzedawcy, w katalogach, na ulotkach, w reklamach i innych publikacjach – nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów, nawet jeśli opatrzone zostały ceną. Publikacje dotyczące produktów oferowanych przez Sprzedającego mają charakter wyłącznie informacyjny, natomiast wzorce i próbki produktów wystawiane przez Sprzedającego mają charakter poglądowy i Szczegółowe dane techniczne podawane w publikacjach mogą w każdym czasie ulec zmianie wraz z ciągłym rozwojem i zmianami technologicznymi oraz produkcyjnymi. W takich przypadkach Sprzedajacy wcześniej powiadomi Kupujacego o zmianach.

8) Ilekroć mowa w OWS o terminach oznaczonych w dniach rozumie się przez nie terminy liczone w dniach kalendarzowych.

9) Wyroby Sprzedającego są wytwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, posiadają certyfikaty zgodności i oznaczone są zgodnie z obowiązującymi dla nich przepisami.

2. Zawarcie umowy

1) Jakiekolwiek zapewnienia, gwarancje, przyrzeczenia i zmiany do umowy sprzedaży składane ustnie przez pracowników Działu Sprzedaży nie wiążą Sprzedawcy.

2) Kupujący może składać zamówienia wylacznie Jakiekolwiek zamówienia ustne lub telefoniczne nie będą realizowane.

3) Złożenie zamówienia przez Kupującego nie jest bezposrednio wiążące dla Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy nie oznacza przyjęcia zamówienia do realizacji.

4) Umowa pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zostaje zawarta w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę zamówienia Kupującego. W przypadku rozbieżności pomiędzy zamówieniem złożonym przez Kupujacego a potwierdzeniem zamówienia przez Sprzedawcę, wiążące jest potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę, chyba że Kupujący odwoła zamówienie, w formie pisemnej (faxem, e-mailem), niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.

5) Zamówienie od Kupującego powinno zwierać następujące dane:nazwę Kupującego – wraz ze wskazaniem dokładnego adresu, numer NIP lub odpowiednik, określenie numeru katalogowego Sprzedajacego, Ilość zamówionego towaru, termin realizacji zamówienia oraz miejsce i warunki dostawy/odbioru towaru zgodnego z ustaleniami.

6) Jeżeli przy zamówieniu produktów nie zostanie wyraźnie określona jego nazwa i numer katalogowy Sprzedawcy, Sprzedający może odmówić realizacji zamówienia do czasu uzupełnienia brakujących informacji.

7) Kupujący składa zamówienie na Produkty w formie pisemnej lub elektronicznie za pośrednictwem programu ON-LINE udostępnionego mu przez Producenta (dalej: „Program”), z wykorzystaniem identyfikatora nadanego mu przez Producenta.

3. Ceny

1) Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu sprzedaży towaru w terminie wskazanym na fakturze.

2) Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, podanym na fakturze, albo dzień zapłaty gotówką.

3) W przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego w wyznaczonym terminie, Sprzedający jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki, a także żądania przedpłaty na towary z przyjętych już do realizacji następnych zamówień.

4) Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważnia Sprzedającego do przerwania dostaw towarów i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień. Sprzedający może uzależnić wykonanie nowego zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo od wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia Kupującego.

5) Jeżeli strony nie postanowią inaczej zapłata za zamówiony towar realizowana jest bez potrąceń i kompensat roszczeń wzajemnych.

6) Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za towar w ustalonym terminie.

7) Sprzedający zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny w razie, gdy po zawarciu umowy wystąpią przesłanki o charakterze obiektywnym uzasadniające podwyższenie ceny produktu, na które Sprzedajacy nie miał wpływu, takie jak np. zmiany cen surowcow, komponentow, kosztów transportu, stawek podatku od towaru i usług, itp.

8) Ceny podawane przez Sprzedającego są cenami netto i zostaną podwyższone o należny podatek od towarów i usług w wysokości oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9) Jeżeli Kupujący wielokrotnie dopuści się zwłoki z zapłatą należności za dostarczone towary lub jeżeli ze względu na ocenę jego kondycji finansowej jest wątpliwe czy zapłata należności nastąpi w terminie, Sprzedajacy może zaprzestać dalszych dostaw towarów do czasu uregulowania przez Kupującego wszystkich zaległości oraz uprawniony będzie do odstąpienia od umowy i jej zmiany wedle swego wyboru, w całości lub w części.

10) Stan zobowiązań Kupującego z tytułu zakupionych od Sprzedajacego towarów nie może przekroczyć kwoty przyznanego limitu kredytu W przypadku, gdy Kupujący przekroczy limit kredytu kupieckiego, zobowiązany będzie do niezwłocznego dokonania zapłaty swoich zaległości w taki sposób, aby stan zobowiązań nie przekraczał przyznanego limitu - nawet jeżeli żadna z wystawionych przez Sprzedajacego faktur nie będzie w tym terminie wymagalna. W przypadku braku zapłaty Sprzedajacy ma prawo wstrzymać dostawy do czasu uregulowania zobowiązań przez Kupujacego.

11) Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany warunków sprzedaży i cen bez ich uprzedniego Jednocześnie Sprzedający dołoży wszelkich starań w celu powiadomienia Kupującego o dacie wprowadzenia nowych warunków sprzedaży i cen z 7 dniowym wyprzedzeniem.

12) Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany warunków sprzedaży i cen w przypadku nie realizowania przez Kupującego wcześniej ustalonego poziomu obrotu handlowego ze Sprzedającym. co stanowić może uzasadnienie do zmiany ustalonych wcześniej warunkow handlowych.

13) Płatności zrealizowane zostaną na wskazany rachunek bankowy Sprzedajacego, podany na faktuze lub po potwierdzeniu zamówienia. Termin zapłaty rozpoczyna swój bieg od dnia wystawienia dokumentu jak powyzej.

14) W przypadku braku lub błędnej informacji od Kupujacego, których faktur dotyczy realizowany przelew bankowy, Sprzedający zaliczy automatycznie daną kwotę jako zapłatę za najstarsze wymagalne zobowiązania Kupującego.

15) Sprzedający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub odmowy dostaw w sytuacji braku możliwości produkcyjnych.

16) Sprzedającemu przysługuje jednostronne prawo żądania od Kupującego calkowitej przedplaty za zamawiany produkt warunkującej zawarcie jednostkowej umowy sprzedaży lub wykonywanie produktow na specjalne zamówienia klienta w związku ze składanymi zamówieniami typu (OEM) w wysokości wskazanej przez Sprzedającego, co Kupujacy akceptuje w całości bez zastrzeżeń. W przypadku braku zapłaty zaliczki we wskazanym terminie Producent ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia do Kwota przedplaty nie podlega oprocentowaniu.

17) Zamówienia należy składać w standardowych ilościach określonych w materiałach promocyjnych Zamówienia złożone w ilościach niestandardowych zostaną aokrąglone do opakowań zbiorczych.

4. Zastrzeżenie prawa własności

1) Produkt będący przedmiotem umowy pozostaje własnością Sprzedajacego do chwili zapłaty przez Kupującego całości zobowiązania oraz innych należności wynikających z umowy sprzedaży bez względu na miejsce składowania. Sprzedający nie ma w takim przypadku prawa ustanawiania na produkcie ograniczonych praw rzeczowych ani dokonywania innych obciążeń.

2) Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Kupującego jest on zobowiązany oznaczyć towar w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz Sprzedającego.

3) W przypadku zajęcia towaru, stanowiącego własność Sprzedającego, w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować Sprzedającego o tym fakcie oraz współdziałać przy realizacji jego praw względem podmiotu dokonującego zajęcia towaru w ramach wszelkich dostępnych środków. Kupujący na żądanie Sprzedającego jest zobowiązany przekazać niezwłocznie wszelkie informacje, o tym gdzie są przechowywane towary objęte zastrzeżeniem własności.

3) Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i za granicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedającego.

5. Dostawa i Transport Produktów

1) Dostawa Produktów zostanie zrealizowana w terminie określonym w ofercie lub po potwierdzeniu zamówienia.

2) Termin dostawy może ulec zmianie w przypadku:

 1. wstrzymania dostawy z przyczyn leżących po stronie Kupującego;
 2. opóźnienia Kupującego w zapłacie;
 3. nieudzielenia Sprzedajacemu przez Kupującego informacji niezbędnych do realizacji dostawy;
 4. działania siły wyższej;
 5. wprowadzania zmian w zamówieniu. W takim przypadku termin dostawy ulegnie wydłużeniu o okres niezbędny Sprzedającemu w celu dokonania odpowiednich zmian do wznowienia dostawy.

3) Ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty Produktu przechodzą na Kupującego z momentem wydania mu go przez Sprzedajacego.

4) Sprzedający nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z roszczeń Kupującego z tytułu błędów w dostawie lub jej opóźnień, spowodowane działaniem operatora logistycznego (spedytora).

5) Terminy dostawy wynikające z uzgodnień między stronami, mogą ulec zmianie w przypadku zdarzeń, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

6) Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu towaru dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem w szczególności: stan przesyłki oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru.

7) W przypadku odebrania uszkodzonej przesylki należy w obecności przewożnika sporządzić protokół Za powstale uszkodzenia nie odpowiada Sprzedający.

8) W przypadku niezgodności ilościowej należy niezwłocznie (tj. najpóźniej do 7 dni roboczych) zgłosić Sprzedającemu zastrzeżenia w tym zakresie sporządzając protokół niezgodności. Sprzedający zastrzega sobie prawo kontroli zgłoszonej szkody.

9) Wcześniejsze zamówienia na produkty specjalne lub modyfikowane nie mogą być odwołane po ich potwierdzeniu przez Sprzedającego.

10) Sprzedawany produkt jest pakowany na paletach euro lub Kupujący jest obciążany wartością palet zgodnie z ich ceną.

11) Sprzedający określa wartość minimalnego zamówienia nie mniejszą niz 3,000 pln W przypadku gdy wartość ta jest nie spełniona Sprzedający ma prawo do nierealizowania zamówienia Kupujacego.

12) Dostawa produktów do Kupującego o wartości powyżej 12,000 netto pln oraz wyższej jest realizowana na koszt Sprzedającego.

13) Przy zakupach produktów o wartości nettto od 5,000 do 8,500 pln koszty transportu dzielone są po polowie: (50% pokrywa Sprzedający/ drugie 50% wartosci pokrywa Kupujacy). Zaś przy zakupach o wartości netto od 8,500 do 12,000 pln koszty transportu liczone są w 30 %. Cena transportu doliczona będzie do faktury zgodnie z załącznikiem nr 1 - Oplaty za transport.

14) Koszty dostawy produktów poniżej wartości 5,000 netto będą obciążaly w calości Kupujacego. Cena transportu doliczona będzie do faktury zgodnie z załącznikiem nr 1 - Oplaty za transport.

14.1) Jeśli zamówienie Kupującego jest zgodne z punktami 12, 13, 14. a Sprzedający nie dostarczy w calości zamówionego towaru zgodnie z punktami powyzej, wówczas Sprzedajacy dośle brakujący towar na wlasny koszt. Dotyczy to tylko tych Kupujących którzy deklarowali wcześniej ilości zamawianego produktu na pismie w odrębnej umowie.

15) Odbiór produktów może się odbywać transportem Kupującego lub zleconym przez Sprzedajacego.

16) Przy odbiorze wlasnym z siedziby Sprzedającego wszelkie ryzyko przechodzi na Kupującego.

17) Ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszczenia produktów przechodzi na Sprzedajacego wówczas gdy dostawa produktu odbywa się transportem Sprzedajacego.

18) W przypadku transportu zamawianego na zlecenie Sprzedającego ryzyko przechodzi na Wszelkie reklamacje proszę zglaszać przewoznikowi, Sprzedający nie odpowiada za ryzyko, utratę lub zniszczenie produktu po przekazaniu ładunku na miejscu przeznaczenia i potwierdzeniu jego przyjęcia.

19) Sprzedający zobowiązuje się do realizacji dostawy zgodnie z potwierdzonym zamówieniem przez Kupującego i z zachowaniem określonych terminów w dokumentach potwierdzajacych realizacje zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do uzgadniania z Kupującym harmonogramów dostaw w zależności od wielkości zlecenia, dostępności asortymentu i czasu złożenia zamówienia.

20) W przypadku przesylki na koszt Sprzedającego, Sprzedający decyduje o wyborze środka transportu i optymalnego wykorzystania przestrzeni ładunkowej.

21) Zmiana zamówienia musi nastąpić pisemnie lub elektronicznie z zachowaniem wymogów opisanych w punktach ponizej oraz z podaniem następujących informacji:

 1. nr zamówienia, którego zmiana dotyczy,
 2. ilość,
 3. asortyment,
 4. forma
 5. pierwotna data

Obowiązki Kupującego przy dostawach:

 1. zmiana dostawy musi nastąpić co najmniej na 24 godziny przed terminem dostawy w dni powszednie oraz w piątek do godziny 10:00. W przypadku dostaw zaplanowanych na poniedziałek w kolejnym tygodniu.
 2. kupujący zobowiązuje się do zapewnienia gotowości do odbioru wyrobów w uzgodnionym terminie.
 3. na miejscu wyładunku musi być obecna osoba upoważniona przez Kupującego do przyjęcia i potwierdzenia dostawy.
 4. Kupujący zobowiązuje się rozładować dostarczony produkt w ciągu dwóch godzin od rozpoczęcia Po tym czasie Kupujący będzie obciążony dodatkowymi kosztami za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju (oczekiwania) pojazdu.

22) W przypadku niestandardowego opakowania Produktu koszt wysyłki leży po stronie Kupującego.

23) Jeżeli Kupujący nie odbierze zamówionego towaru w ciagu 7 dni od umówionej daty realizacji GSP anuluje zamówienie.

6. Siła wyższa

1) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewywiązania się z zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli było to spowodowane przyczynami od niego niezależnymi, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i których nie można było uniknąć (siła wyższa).

7. Odpowiedzialność

1) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego za wszelkie pośrednie lub wynikowe szkody, takie jak strata finansowa lub utracony zysk, a także, szkody spowodowane czasową niemożnością wykorzystania urządzeń, czasową utratą możliwości zawierania lub wykonywania umów, utratą potencjalnych możliwości gospodarczych, utratę „goodwill”, koszty przestojów, utratę produkcji lub ograniczenie możliwości produkcyjnych, jak również, za jakiekolwiek pozostałe szkody niezwiązane wprost ze zdarzeniem powodującym szkodę. Sprzedajacy nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe z powodu niewłaściwego doboru produktów przez Kupujacego, ich niewłaściwego wykorzystania lub  użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem bądź instrukcją obsługi i konserwacji, jak również jakiekolwiek szkody na których wystąpienie lub rozmiar wpływ miał stan i właściwości infrastruktury w ramach której Produkty mają być eksploatowane, w tym w szczególności tych jej elementów, z którymi Produkty mają być połączone.

2) W każdym przypadku odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu wszelkich szkód nieobjętych wyłączeniem zostaje ograniczona do rzeczywistej straty Kupującego, w wysokości nieprzekraczającej kwoty wartosci zakupowej danego produktu, przy czym ograniczenie to nie znajdzie zastosowania do szkód spowodowanych z winy umyślnej.

8. Gwarancja

1) Sprzedający udziela gwarancji na sprzedawany Produkt liczonej od dnia zakupu Produktu, wskazanego w karcie gwarancyjnej.

2) Kupujący uprawniony jest do realizacji praw wynikających gwarancji wyłącznie w oparciu o wystawioną przez Sprzedajacego kartę gwarancyjną i wyłącznie w przypadku przestrzegania zasad użytkowania i konserwacji sprzedawanego Produktu, określonych przez Sprzedajacego.

3) Gwarancją objęte są wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących pierwotnie w sprzedanym Gwarancja nie obejmuje wad powstałych z innych przyczyn, w tym w szczególności wad powstałych wskutek: nieprawidłowego użytkowania lub zastosowania Produktu; nieprawidłowego doboru Produktu do warunków istniejących w miejscu montażu i użytkowania; nieprawidłowego montażu lub konserwacji; napraw lub ingerencji dokonanych przez Kupującego bądź osoby trzecie lub niezgodnie ze wskazówkami udzielonymi przez Gwaranta; działania siły wyższej.

4) Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji na Produkt w przypadku stwierdzenia modyfikacji Produktu lub śladów ingerencji osób trzecich.

5) Sprzedający nie gwarantuje i nie będzie w żadnym razie zobowiązany do udzielenia gwarancji, że dostarczony Produkt będzie przydatny do innego celu w jakim Kupujący ma zamiar go używać niz takim jaki jasno jest okreslony przez Sprzedajacego.

6) Gwarancja niniejsza nie obejmuje utraconych korzyści w związku z wadami Produktu ani zadośćuczynienia za szkody powstałe poza Produktem.

7) O naprawie lub wymianie reklamowanego wyrobu decyduje Sprzedający.

8) W przypadku, gdy wada wyrobu jest nieusuwalna lub jej usunięcie spowodowałoby obniżenie jakości wyrobu, załatwienie reklamacji może nastąpić za zgodą Kupującego przez obniżenie ceny lub wymiane produktu na wolny od wad.

9) Integralną częścią warunków gwarancji są „zasady montazu,eksploatacji i konserwacji ” oraz karta instalacji montażu ( do pobrania ze stron internetowych www.gsp.pl).

10) Gwarancja ma charakter umowy i strony zgodnie wykluczają odmienne uregulowania.

9. Reklamacje

1) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe magazynowanie, skladowanie oraz zastosowanie Produktow przez Kupujacego.

2) W przypadku wadliwości dostarczonych produktów Kupujący może się domagać z tytułu rękojmi wyłącznie dostarczenia odpowiedniej ilości produktów tego samego rodzaju wolnych od wad.

3) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady produktów, które można było przy zachowaniu należytej staranności zauważyć przy realizacji dostawy.

4) W przypadku dostarczenia niewłaściwej ilości produktów przez Sprzedajacego, Kupujący może się domagać z tytułu rękojmi wyłącznie korekty faktury sprzedaży o różnicę w dostarczonej ilości towaru.

5) W dniu wydania towaru Kupujący dokonuje w miejscu przekazania odbioru ilościowego zakupionych produktów oraz stanu opakowań i niezwłocznie informuje Sprzedajacego o stwierdzonych nieprawidłowościach.

6) Reklamacje zgłoszone po odjeździe samochodu nie będą uznawane.

7) W ciągu trzech dni od daty odbioru towaru Kupujący przesyła Sprzedającemu pisemne zgłoszenie reklamacji ilościowej zawierające:

 1. protokół spisany przez Kupującego w miejscu dostawy i podpisany przez przewoźnika oraz osoby reprezentujące Kupującego i Producenta.
 2. dowód wydania WZ.
 3. określenie roszczenia Kupującego z tytułu zgłaszanej reklamacji ilościowej lub jakoścowej.

8) Reklamacja jakościowa musi zostać zgłoszona Sprzedającemu drogą elektroniczną lub faxem później niż w ciągu 7 dni od dnia stwierdzenia wady jakości towaru.

9) Kupujący zgłaszający reklamację jakościową jest zobowiązany pod rygorem odmowy rozpatrzenia reklamacji umożliwić Sprzedającemu oględziny reklamowanego produktu, przeslanie go na wlasny koszt do Sprzedającego w celu weryfikacji reklamowanego produktu.

10) W przypadku sporu Sprzedajacy zastrzega sobie prawo do wyboru niezależnego laboratorium lub Przy wystąpieniu rozbieżności w ocenie jakości towaru wiążący jest wynik badania dokonanego przez niezależne laboratorium. Koszty tego badania ponosi strona, dla której wynik badania jest niekorzystny. W razie stwierdzenia bezzasadności reklamacji, Kupujący poniesie wszelkie inne związane z nią dodatkowe koszty.

11) Reklamacja jakościowa powinna zawierać:

 1. opis wady stwierdzonej przez Kupującego
 2. dowód wydania towaru WZ
 3. określenie roszczenia Kupującego z tytułu zgłaszanej reklamacji jakości towaru.

12) Niezachowanie powyższych procedur przez Kupującego zwalnia Sprzedajacego z obowiązku rozpatrzenia Reklamacje należy składać na formularzu reklamacyjnym Sprzedajacego znajdujacy sie na stronie www.gsp.pl/reklamacje

13) Reklamacje należy zgłaszać: poprzez e-mail techniczny@gsp.pl lub telefonicznie +42 613-1900, lub bezpośrednio w siedzibie spółki.

14) W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Sprzedajacy wymieni towar na nowy, wolny od wad lub zwróci jego równowartość. Wszelkie informacje dotyczące gwarancji na dany produkt, sa zawarte w kartach gwarancyjnych dołączonych do produktów lub na stronach internetowych.

10. Postanowienia końcowe

1) Prawem właściwym dla niniejszych OWS jest prawo polskie.

2) W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami stosuje się odpowiednio przepisy aktów prawnych wiążących strony w obrocie handlowym.

3) Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszych OWS jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedajacego.

4) Nieważność lub bezskuteczność niektórych z postanowień niniejszych OWS nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień.

5) Sprzedający ma prawo przechowywania i przetwarzania danych osobowych Kupującego w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży.

6) Jakiekolwiek zmiany niniejszych OWS wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7) W przypadku, gdy niniejszej OWS zostały sformułowane również w języku innym niż język polski, w razie sporu zastosowanie będą miały OWS w języku polskim (Dane OWS obowiazuja jedynie na terenie Polski).

8) Zmienione ustalenia pomiędzy stronami uzgodnione i potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS.

9) Kupujący nie może, bez zgody Sprzedającego, przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedającym osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową.

10) Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu zostaje wyłączona.

11) Sprzedający rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych, ulepszeń i poprawek oferowanych produktów.

12) Zabrania sie wprowadzania klientów w błąd co do tożsamości producenta lub jego produktu poprzez sprzedaż innych produktów pod marką Sprzedającego. Naśladownictwo i używanie znaków towarowych Sprzedającego na produktach, nie będących jego wlasnościa przemysłową jest calkowicie zabronione.

13) Treść Ogólnych Warunków Sprzedaży jak również wszelkie formularze są dostępne na stronie internetowej www.gsp.pl lub bezpośrednio w siedzibie Sprzedającego.

 

Niniejsze OWS wchodzą w życie z dniem 09 maja 2017.

  

Zalacznik # 1

UWAGA: Zmiany w stawkach transportu zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży z dnia 02.11.2021

ODLEGŁOŚĆ W KM

WAGA PRZESYŁKI W KG

50 km

STREFA I

150 km

STREFA II

300 km

STREFA III

450 km

STREFA IV

40 74 95 107 116
60 82 107 128 134
80 97 118 153 164
100 109 130 174 185
150 118 153 218 242
200 131 172 261 299
250 140 195 309 356
300 153 216 353 412
350 162 237 395 463
400 172 258 437 520
450 185 284 491 585
500 201 311 536 644
600 221 342 602 732
700 245 379 673 837
800 279 416 743 927
900 290 448 817 1032
1000 330 487 894 1132
1250 366 545 998 1250
1500 422 603 1100 1367
1750 457 662 1203 1484
2000 523 718 1303 1600
2250 545 772 1407 1718
2500 580 830 1511 1831